МОТИВИ ПО НОХД  319 / 2011г.  на  РАЙОНЕН СЪД  ГРАД  ПОПОВО

 

Подсъдимият  Р.Н.Х. *** е предаден на съд по обвинение в това, че : За времето до 09.05.2011година в с.З., община П., обл.Т., в немаловажен случай, държал и продавал  акцизни стоки-81 кутии цигари по 20 къса както следва: 53 кутии цигари от марката „LM”, 11 кутии цигари от марката „LUCKY STRIKE”, 9 кутии цигари от марката „GOLD MOUNT”, 6 кутии цигари от марката “KMG”, 2 кутии цигари от марката “KARELIA SLIMS”-всички на обща стойност 376,00 лв. /триста седемдесет и шест лева/, без бандерол, като такъв се изисква по закон съгласно чл.2, чл.64 и чл.65 от Закона за акцизите и данъчните складове. Престъпление по  чл. 234, ал.1 от НК.

Представителят на Районна прокуратура гр.Попово поддържа в с.з. обвинението като доказано по несъмнен начини и пледира за налагане на наказание Лишаване от свобода, което да бъде отложено по реда на чл 66 НК за подходящ изпитателния срок, наказание глоба, с размер съобразен с обстоятелството, че подсъдимият е инвалид и пенсионер по болест.

Подсъдимият се явява в съдебно заседание лично и с упълномощен защитник – адв. Д.Д. ***. не се признава за виновен. По тази причина  делото, насрочено с разпореждането по чл.252, ал.1 от НПК  йпо реда на Глава ХХVІІ от НПК е трансформирано по общия ред. Подсъдимият в обясненията си твърди, че цигарите са за негова лична употреба и още при закупуването им от магазин в гр.Р. не са имали бандерол. Представя гласни доказателства. Защитникът на подсъдимия  счита обвинението за недоказано и пледира за оправдателна присъда.

Съдът, след преценка на събраните доказателства, прие за установена следната   фактическа обстановка:

Подсъдимият Р.Н.Х. е роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес в с.З., общ. П., обл.Т., ул.** №*, български гражданин, със средно специално образование-икономическо, не работи-пенсионер по инвалидност, разведен, неосъждан.

Подсъдимият не работел, не бил регистриран като търговец и не извършвал търговска дейност по занятие. Бил пушач, който консумирал от една до две кутии цигари на ден. Живеел в къщата на баща си заедно с него и втората му съпруга. За да реализира икономии решил да си купува цигари без бандерол, които били на по-ниски цени от тези в търговската мрежа. През м.май 2011г. неустановено по делото лице от гр.Р. продало на подсъдимия известно количество цигари без бандерол на единична цена за кутия 2,80лв. В селото се разбрало, че подсъдимият държи и употребява такива цигари. Такава информация достигнала и до св.С. – полицейски инспектор, обслужващ с.З.. От хора от селото той разбрал, че подсъдимият също така продава в с.З. от тези цигари без бандерол на единична цена за кутия 3,20лв.

На 09.05.2011година в центъра на с.З. се провеждал седмичен пазар. На центъра се събрали много хора. Там на автобусната спирка се намирал и подсъдимият. Група проверяващи полицаи сред които и св.С. отишли при него и доброволно му предложили да предаде намиращите се у него цигари без бандерол. За да избегне публичен личния обиск подсъдимият се съгласил и предал  10бр. кутии цигари без бандерол. Полицаите обяснили, че следва да извършат претърсване в дома му и подсъдимият се съгласил доброволно да предаде цигари без бандерол, намиращи се у тях. С полицейски автомобил бил откаран до къщата му в с.З., ул.** №* От вътре извадил и предал допълнително количество цигари без бандерол. св.С. оформил протокол за доброволно предаване за всички предадени от подсъдимия  цигари: 53 кутии цигари от марката „LM”, 11 кутии цигари от марката „LUCKY STRIKE”, 9 кутии цигари от марката „GOLD MOUNT”, 6 кутии цигари от марката “KMG”, 2 кутии цигари от марката “KARELIA SLIMS”, като всички били без български акцизен бандерол. Подсъдимият обяснил как се е снабдил с тях и обяснил, че ги е закупил за негова лична употреба. От назначената и изготвена в досъдебното производство съдебно-ценова експертиза се установява, че общата стойност на процесните цигари е 376,00 лв.

Така възприетата обстановка се доказва по несъмнен и категоричен начин  от приобщените по реда на чл.283 от НПК писмени материали по ДП 378/2010г. на РУПолиция гр.Попово – протокол за доброволно предаване, актуална справка за съдимост,  протоколи за разпит на свидетели, протокол за разпит на обвиняемо лице, заключението на в.л. по назначената и изготвена съдебно-ценова експертиза.По делото в с.з. се събраха гласни доказателства – обясненията на подсъдимия и показанията на св. С. и св. Ю. – баща на подсъдимия. Съдът кредитира показанията на двамата свидетели, въпреки които взаимно не си противоречат и се потвърждават от другите събрани доказателства. Това, че св.С. е установил че подсъдимия държи в себе си и в дома си посоченото в ОА количество цигари се потвърждава от подписания лично от подсъдимия протокол за доброволно предаване. Съдът внимателно обсъди обясненията на подсъдимия в с.з., в които твърди, че цигарите в този вид правомерно са закупени от магазин в гр.Р. за лична употреба. Тези негови твърдения остават изцяло недоказани и не се подкрепят от събраните други доказателства, поради което съдът ги изключи от доказателствения материал.

При така установеното и цялостния анализ на доказателствата по делото, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, съдът от правна страна направи несъмнен извод, че подсъдимият  е осъществил състава на инкриминираното в обвинителния акт престъпление по чл. 234, ал.1 от НК, за което следва да се ангажира наказателната му отговорност.

Престъпление по чл.234, ал.1 от НК е престъпление против отделните стопански отрасли. Обект на престъплението са обществените отношения, гарантиращи правото на държавата да събере определен еднократен, косвен и специфичен данък – акциз, който се налага на законово определени стоки. Съответното заплащане на този данък се удостоверява със залепването върху съответната стока на бандерол. По този начин е осъществен и защитен интереса на държавата  - в хазната да постъпи определената парична сума за производството и търговията с определените акцизни стоки.

От събраните доказателства се установява, че в процесния случай са налице елементите от обективната страна на състава на престъплението – акцизни стоки - цигари без бандерол, когато такъв се изисква  по закон - чл. 25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия- ”Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване”. Вида и количеството им е подробно описан в протокола за доброволно предаване, изготвен от полицейския служител и приложен по делото.

В състава на престъплението от обективна страна не е посочено конкретно обстоятелство - мястото, където следва да бъде извършено държането, за да бъде съставомерно деянието. В този смисъл деянието е съставомерно, извършено след като върху процесните стоки деецът упражнява реална фактическа власт. В случая подсъдимият е държал и носил в себе си 10 кутии цигари, а останалите 71кутии се намирали в дома, който обитава и живее. Оттам той ги е изнесъл е предал. Въпреки, че в този дом живее и неговото семейство – баща му и втората му съпруга, с оглед другите установени факти по делото няма спор, че процесните цигари са внесени и съхранявани в къщата именно от подсъдимия Р.Х.. Предвид количество на предмета на престъпление - 81 броя кутии без български акцизен бандерол  различни видове цигари, пазарната стойност на които е общо 376лв - превишаваща размера на МРЗ за страната, съдът счита, че деянието не представлява маловажен случай, поради което подсъдимият правилно е подведен под наказателна отговорност, а не с ангажиране на административнонаказателната му отговорност за извършено от него нарушение по ЗАДС. В този смисъл случаят се явява немаловажен и деянието е съставомерно по чл. 234,ал.1 от НК.

Изпълнителното деяние се изразява в държане – в упражняване на реална фактическа власт върху изделията. Защитата на обвиняемия оспорва обвинението, като твърди, че в този вид  кутиите били продадени от магазинната мрежа в гр. Р.. Не се представиха никакви доказателства в тази насока. Авторството на деянието се установява от показанията на разпитания св. С., пред когото подсъдимият непосредствено е заявил по време на проверката, че цигарите е купил от лице от гр.Р., което ги е донесло в с.З..  В този смисъл са и показанията на св.Х., който защитавайки сина си твърди, че пред него той е обяснявал, че е ходил в гр.Р. и там в магазин ги е закупил. В същото време св.Х. не конкретизира време и място, наименование и местонахождение на този магазин. В обясненията по полицейската проверка – л.9 подсъдимият писмено е потвърдил това, което изнася като данни св.С. – че цигарите е закупил в с.З. от лице, което ги е докарало с лек автомобил от гр.Р.. Съдът отчита, че тези обяснения нямат характер на процесуално-следствени действия, но ги приема като още една индиция за верността на показанията на посочения св.С..***. подсъдимият ясно заяви, че знае какво е бандерол, поради което не може да се приеме за извинително обяснението, че така са му продали цигарите от магазин без той да разбере.

От субективна страна деянието е извършено виновно, умишлено, с пряк умисъл. Обвиняемият е съзнавал противоправния характер на извършеното, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал настъпването им. Съзнавал е, че протовозаконно държи акцизни стоки без бандерол, какъвто се изисква по закон. По делото не се доказа търговското им предназначение, както и това, че подсъдимият реално е продавал цигари. Събраните в тази насока данни не са достатъчни за да се признае подсъдимия за виновен по това първо предложение на чл. 234,ал1 от НК. Мотивът за извършване на деянието е желание за  реализиране на икономии, чрез извършване на неправомерни действия. По съображения от изложеното съдът призна подсъдимия за виновен само в държането на акцизните стоки без бандерол.

При индивидуализацията на наказанието, след извършване на цялостна проверка на събраните по делото доказателства съдът се  съобрази с разпоредбите на чл.54 НК, като отчете, че са налице смекчаващи вината обстоятелства – чистото съдебно минало на подсъдимия, съдействието, което е оказал при разкриване на престъплението, сравнително малкото количество акцизни стоки без бандерол – 81бр. кутии цигари, сравнително ниската им стойност – близка до размера на МРЗ в страната. Следва да се отчитат и мотивите, по които подсъдимият е извършил престъплението – това че не е напълно трудоспособен, че е инвалид с ниска пенсия,  не реализира доходи, а живее на границата на социалния минимум от пенсията си. Отегчаващи вината обстоятелства не се отчетоха, поради което превеса на смекчаващите вината обстоятелства мотивира съда да определи наказанието при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК. За престъплението по чл. 234,ал.1 от НК е предвидено наказание ЛОС за срок от 1 до 6г., глоба, както и лишаване от права по чл. 37, ал.1,т.7 от НК. Прилагайки чл. 55, ал.1, т.1 от НК съдът определи наказанието ЛОС под минимума, като конкретизира размера му на шест месеца. Налице са законовите предпоставки за прилагането на чл. 66, ал.1 НК –  изтърпяването на наложеното наказание да бъде отложено за определен изпитателен срок, предвид чистото съдебно минало на подсъдимия, размера на наложеното наказание, което е по-малко от три години, както и това, че при тези личностови характеристични данни- неосъждан, сравнително млад човек, въпреки отлагане  ефективното изпълнение на наказанието,  ще бъдат постигнати целите му и то ще има поправителен ефект над него. Съдът отложи  ефективното изпълнение на наложеното наказание ЛОС за изпитателен  срок от три години. 

Съдът, като се съобрази с данните за семейно и имуществено състояние на подсъдимия, отразени в приложената по ДП декларация – л.14 – това че подсъдимият има изключително нисък годишен доход от 2160лв / от пенсията му/, както и че не притежава недвижими имоти и МПС, на основание чл.55, ал.3 от НК не наложи по лекото наказание – ГЛОБА, което законът предвижда, наред с наказанието лишаване от свобода. С оглед ниския социален статус на подсъдимия, съдът намира, че това наказание би било непосилно тежко за него. Не са налице предпоставки по да му бъде наложено и наказание лишаване от права по чл.37, ал.1,т.7 от НК. Съобразно установената  съдебна практика това наказание се налага, тогава, когато лицето е придобило някакви права, доколкото не може да бъде лишавано от права, които не притежава, какъвто е процесния случай.

На основание чл.234, ал.3 от НК съдът отне в полза на  държавата веществените  доказателства 81 кутии  цигари по  20 къса, както следва: 53 кутии цигари от марката „LM”, 11 кутии цигари от марката „LUCKY STRIKE”, 9 кутии цигари от марката „GOLD MOUNT”, 6 кутии цигари от марката “KMG”, 2 кутии цигари от марката “KARELIA SLIMS, като   постановява  тяхното унищожаване по надлежния ред.

При така посоченото, съдът прие, че за реализиране целите на наказанието, визирани  в чл.36 НК – за осъществяване на индивидуалната и генералната превенция и възпиране  подсъдимия да върши нови престъпления следва да му бъде наложено посоченото горе наказание.

Съдът се произнесе и по въпроса за разноските, като на основание чл. 189, ал.3 от НПК осъди подсъдимия да заплати сумата в размер на 40лв / четиридесет лв /  за вещо лице в досъдебното производство – в полза на държавата и 30лв за вещо лице в съдебна фаза на процеса – в полза на съдебната власт, по сметката на ПРС.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

                                                                    Председател на състава :