Деловодство
РАЙОНЕН СЪД   ПОПОВО

ЗА НАС 

ИСТОРИЯ

СТРУКТУРА

КОНТАКТИ

СЪДЕБЕН РАЙОН

СЛУЖБИ

СЪДЕБНИ ЗАЛИ

 

ДОКЛАДИ, ДЕКЛАРАЦИИ

СВЪРШЕНИ ДЕЛА

ЗАСЕДАНИЯ

ОБРАЗЦИ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

съобщения

 ПРАВИЛА

ВРЪЗКИ

ЗА ВРЪЗКА С НАС

 

служби

           Служба Деловодство включва трима деловодители. Тя осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове. Извършва справки по насрочени и решени граждански и наказателни дела. Работното време с физически и юридически лица- от 8.30ч. до 17.00ч.

           Общи функции на съдебното деловодство

 1. Предоставя справки по делата на страните и техните пълномощници;

  2.  Ксерокопия и заверени преписи по висящи дела се дават на страните и техните пълномощници след подаване на молба и, съответно резолюция на съдията- докладчик и след заплащане на съответната държавна такса, която е 2.00лв. за първа и по 1.00лв. за всяка следваща страница.

   3. Служителките в Деловодството нямат право да дават правни консултации.