Правила за изпращане на електронни съобщения и призовки

      Вътрешни правила за достъп до обществена информация

      Вътрешни правила за случайно разпределяне на делата

      Вътрешни правила за организацията на публикуването на съдебните актове в електронната страница на Районен съд - гр. Попово

      Вътрешни правила за подбор и назначаване на съдебни служители

      Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция на граждани и юридически лица

      Вътрешни правила за чрез ПОС терминали на държавни  такси, депозити за вещи лица, свидетели и наложени със съдебни актове глоби по сметки

      Етичен кодекс на съдебните служители от Районен съд Попово

      Вътрешни правила за организацията на работа, правила за поведение, начин за определяне и изплащане на възнагражденията на съдебните заседатели в Районен съд - Попово

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД – ПОПОВО

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.] Вътрешните правила на Районен съд – Попово за достъп до обществена информация уреждат реда за приемане, регистриране, разпределяне и разглеждане на заявленията и устните запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за отказ или за предоставяне на обществена информация, съгласно разпоредбите на ЗДОИ.

2.] Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето на решения по ЗДОИ се организира, координира и контролира от председателя на Районен съд Попово.

 


 
ІІ. ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТГОВОР НА УСТНИ

ЗАПИТВАНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


     
1.] Устните запитвания по ЗДОИ се приемат от деловодител “Регистратура”, а в негово отсъствие от административния секретар и се докладват на председателя.

 2.] Отговорният служител по ЗДОИ води регистър за устните запитвания, като отбелязва: трите имена на заявителя, датата на устното запитване, каква информация е поискана, формата в която е предоставен достъпа или основанието за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация.

3.] За предоставяне на достъп до обществена информация по устно запитване се дължат разходи, в зависимост от формата на предоставяне на достъп и вида на носителя.

 


ІІІ. ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

1.] Заявленията за достъп до обществена информация са в писмена форма и съгласно чл.25, ал.1 от ЗДОИ задължително съдържат:

         · трите имена или наименованието и седалището на заявителя;

         · адрес за кореспонденция със заявителя;

         · описание на исканата информация;

         · предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

         · дата и подпис.

 

2.] Заявителите могат да ползват и формуляра-образец / Приложение № 1 и 2 от тези правила/, който могат да получат от отговорния служител по ЗДОИ или да изтеглят от официалната интернет страница на РС Попово.

                   Приложение № 1

                   Приложение № 2

3.] Заявленията се адресират до председателя на съда и се регистрират и описват в регистъра за достъп до обществена информация по реда на чл.41 ПАРОАВАС чрез: пореден номер на заявлението, заявител, входящ номер, дата и съдържание, кратко описание на поисканата информация, номер, дата и съдържание на решението предоставен достъп пълен, частичен или отказ”.

4.] Получените по пощата или на официалния е-mail адрес на съда заявления се регистрират от отговорния служител по ЗДОИ в регистъра за достъп до обществена информация, чрез входящ номер и дата

5.] Получените заявления по реда на т.3 се оставят без разглеждане, ако не съдържат данните по чл.25, ал.1, т.1.2.4 от ЗДОИ.

6.] Жалбите срещу решенията и отказите за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат и регистрират по реда на т.2 и 3 от Правилата.

 


  
ІV. СРОКОВЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА

ЗА ДОСТЪП ДО  ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


1.] Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат от председателя на съда или от определен от него съдия, в срока по чл.28 от ЗДОИ – 14 дневен срок, след датата на регистрирането им.

2.] В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, след разпореждане на лицата по предходната разпоредба, заявителят се уведомява от деловодител “Регистратура”, в негово отсъствие от административния секретар за уточняване и конкретизиране на предмета на исканата обществена информация. Уведомяването става лично срещу подпис или с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка.

3.] Срокът то т. 1 започва да тече от датата на уточняване на предмета на исканата обществена информация.

4.]  Срокът по т. 1 може да бъде удължен с не повече от 10 дни, когато исканата информация е в голям обем.

5.] За удължаването на срока по т. 4 се уведомява писмено заявителя.

6.] Срокът по т. 4 може да бъде удължен с не повече от 14 дни, когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й. В 7-дневен срок от регистрирането на заявлението по чл. 24 от ЗДОИ, Районен съд Попово е длъжен да поиска изричното писмено съгласие на третото лице.

7.] Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация в срок от 30 дни от получаване на писмото за уточняване, заявлението се оставя без разглеждане и се архивира.

8.] Когато РС – Попово не разполага с исканата от заявителя обществена информация, но има данни за нейното местонахождение, председателят или определеният от него съдия препращат заявлението в 14-дневен срок от получаването му към съответния орган. За препращане на заявлението се уведомява писмено заявителя.

9.] Когато РС – Попово не разполага с исканата обществена информация и няма данни за нейното местонахождение председателят или определеният от него съдия уведомяват за това заявителя в 14 -дневен срок от получаване на заявлението.

 


 
V. ИЗГОТВЯНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП

ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

1.] Решението за предоставяне на достъп до обществена информация в Районен съд Попово се изготвя от председателя или определен от него съдия, в срока по чл.28, ал.2 от ЗДОИ.

2.] Решението се оформя като заповед с пореден номер.

3.] В решението, с което се предоставя достъп до обществена информация задължително се посочват степента на осигурения достъп /пълен или частичен/; срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация; мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация; формата, под която ще бъде предоставена исканата обществена информация; разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация и начина на заплащането им.

4.] В решението за достъп до обществена информация могат да бъдат посочени и други органи, които разполагат с по-пълна информация.

5.] Решението за достъп се връчва лично срещу подпис на заявителя или се изпраща с придружително писмо по пощата с обратна разписка.

6.] Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.

7.] При предоставяне на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от отговорния служител по ЗДОИ на съда и заявителя.

 


VІ. ИЗГОТВЯНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ЗА

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

1.] Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се изготвя от председателя на съда или определен от него съдия, когато е налице основание за това съгласно ЗДОИ.

2.] Решението се оформя като заповед с пореден номер.

3.] Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва лично на заявителя срещу подпис или се изпраща с придружително писмо по пощата с обратна разписка.

4.] Основания за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация са:

         · исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите предвидени със закон, както и в случаите по чл.13,ал.2 от ЗДОИ;

         · достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;

         · исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

         · неплащане на определените разходи от заявителя;

         · неявяване на заявителя в определения по чл.34, ал.4 от ЗДОИ срок. 
VІІ. ФОРМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

1.] Предоставянето на достъп до обществена информация се изготвя във формата, посочена от заявителя , която може да бъде:

         · преглед на информация – оригинал или копие;

         · копия на хартиен носител;

         · копия на технически носител;

         · устна справка.

2.] Районен съд – Попово може да предостави достъп до обществена информация в една или повече форми.

3.] Районен съд – Попово предоставя достъп до обществена информация във форма, различна от заявената, когато за исканата форма няма техническа възможност или исканата форма е свързана с необосновано увеличение на разходите по предоставянето или исканата форма води до неправомерна обработка на информацията или до нарушаване на авторски права. В тези случаи Районен съд – Попово определя формата за предоставяне на достъп до обществена информация.

 


VІІІ. ДЪЛЖИМИ РАЗХОДИ И НАЧИНИ НА ЗАПЛАЩАНЕТО

ИМ ПРИПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО

ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


   
1.] При предоставяне на обществена информация, дължимите разходи се определят съгласно Заповед № 10/10.01.2001г. на МФ за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя, както следва:

         · Дискета – 0.60 лева за един брой;

         · CD - 0.60 лева за един брой;

         · DVD - 0.72  лева за един брой;

         · Разпечатване на една страница А4 – 0.14 лева;

         · Ксерокопие за една страница А4 – 0.11 лева;

         · Факс за една страница А4 – 0.72 лева;

         · Видеокасета - 3.90 лева за един брой;

         · Аудиокасета - 1.38 лева за един брой;

         · Писмена справка за една страница А4 – 1. 91 лв.


   
2.] Дължимите разходи подлежат на актуализация при настъпили изменения от определените от Министъра на финансите нормативи.

    3.] Заплащането на дължимите разходи се извършва по банков път по сметка на съда: Банкови сметки - ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА - клон Попово BIC  -  UBBSBGSF IBAN  -  BG98UBBS80023106035106.

4.] Главният счетоводител на съда изготвя справка за разходите по предоставяне на обществена информация, по посочените нормативи, и е длъжен при поискване от страна на заявителя да предостави сведения за определянето на разходите.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. За неуредените от тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на Закона  за достъп до обществена информация и ПАРАОВАС

§2. Контролът по изпълнението на вътрешните правила се възлага на Председателя на РС – Попово.

ЗА НАС 

ИСТОРИЯ

СТРУКТУРА

КОНТАКТИ

СЪДЕБЕН РАЙОН

СЛУЖБИ

СЪДЕБНИ ЗАЛИ

 

ДОКЛАДИ, ДЕКЛАРАЦИИ

СВЪРШЕНИ ДЕЛА

ЗАСЕДАНИЯ

ОБРАЗЦИ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

съобщения

 ПРАВИЛА

ВРЪЗКИ

ЗА ВРЪЗКА С НАС

РАЙОНЕН СЪД   ПОПОВО

Полезна информация