Правила за изпращане на електронни съобщения и призовки

      Вътрешни правила за достъп до обществена информация

      Вътрешни правила за случайно разпределяне на делата

      Вътрешни правила за организацията на публикуването на съдебните актове в електронната страница на Районен съд - гр. Попово

      Вътрешни правила за подбор и назначаване на съдебни служители

      Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция на граждани и юридически лица

      Вътрешни правила за чрез ПОС терминали на държавни  такси, депозити за вещи лица, свидетели и наложени със съдебни актове глоби по сметки

      Етичен кодекс на съдебните служители от Районен съд Попово

      Вътрешни правила за организацията на работа, правила за поведение, начин за определяне и изплащане на възнагражденията на съдебните заседатели в Районен съд - Попово

 

 

            

                                                                                                

В Ъ Т Р Е Ш Н И    П Р А В И Л А

на Районен съд гр. Попово

за случайно разпределение на делата, на осн.чл.9 от ЗСВ

 

 

 

І.Задача и предели на правилата

1. С настоящите правила се регламентират редът и начинът за определяне на съдия докладчик по делото на принципа на случайния подбор, регламентиран  в чл.9 от ЗСВ, като се съблюдават правилата в приетата с Решение на ВСС по протокол № 57/04.12.2014 г., изм. Решение на ВСС, по протокол № 13/19.03.2015г. Единната методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в съдилищата.

2. Разпределението на делата в Районен съд гр.Попово се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването им, по материя видове дела.

ІІ.Цели на правилата.   

1. Въвеждането на правилата  има за цел:

1.1.Ефективно приложение на  принципа на случайния избор и невъзможност за манипулиране на процеса за разпределение на делата;

1.2.Правилно администриране на делата и повишаване ефективността на работата на съда;

1.3.Отчитане особеностите на отделните видове дела и  равномерност при разпределението им;

1.4. Гарантиране на прозрачност, безпристрастност и обективно правосъдие

IІІ. Система за разпределение на делата.

1. В Районен съд гр.Попово за случайно разпределение на делата се използва Централизирана система за разпределение на делата (ЦСРД), разработена от Смарт Системс 2010” ЕООД  и утвърдена от ВСС.

2. Централизирана система за разпределение на делата е  въведена за реално ползване с Решение по Протокол № 37/29.09.2015г. от заседание на Комисия по професионална квалификация, информационни технологии и статистика при ВСС, считано от 01.10.2015г.

3. Достъпът до програмата се осъществява с Квалифициран електронен подпис (КЕП), потребителско име и парола, които се въвеждат всеки път при отваряне на програмата.

ІV.Въвеждане на начална информация. Организация на изпълнение на принципа за разпределение на делата.

1.Началната информация е базова информация, идентифицираща  съда, делата, докладчиците, натовареността на съдиите.

2. Началната информация на програмата за разпределение на делата - видове дела, обособени в  кодове и групи, съдии и съответно тяхната индивидуална натовареност  се определя от административния ръководител, след решение на общото събрание на съдиите.

За Районен съд Попово се използват следните кодове дела:

-Първоинстанционни граждански дела

-Първоинстанционни наказателни дела

В Първоинстанционни граждански дела  са обособени следните групи  дела:

ЧГД – частни граждански дела

ЧГД – частни граждански дела по чл.410 и чл.417 от ГПК  

Граждански дела – искови производства:

искове по СК,

делби,

вещни искове

искове по ЗЗД

искове по КТ,

други дела;

Граждански дела - охранителни производства, включващи молби по чл.50 от СК, по чл.19 от ЗГР, установяване на факти,  обявяване на  отсъствие или смърт и др.

Граждански дела – спорна администрация, включващи производства по Закона за закрила на детето  и производства по Закона за защита от домашно насилие;

В Първоинстанционни наказателни дела са обособени следните групи:

НОХД – наказателни дела от общ характер;

НОХД – наказателни дела от общо характер - споразумения от досъдебното производство

НЧХД – наказателни дела от частен характер;

НЧД – наказателни частни дела;

разпити

АНД  по чл.78а от НК, включващи административно наказателни дела, по внесени от РП –Попово предложения  за освобождаване от наказателна отговорност по реда на Глава ХХVІІІ – ма от НПК;

АНД по НП и УБДХ, включващи административно  наказателни дела по издадени НП, както и производства по УБДХ и ЗООРПСМ; 

3. Регистрирането на новопостъпило дело в Централизираната система за случайно разпределение на делата е опция, която се избира за всеки входящ документ, въз основа на който следва да се образува дело. При избора на тази опция, системата сама генерира пореден номер на делото.

4. За образуване на ново дело задължително трябва да се въведат следните данни: вх. № на документа, код на делото, група и дата на постъпване. След въвеждането на посочените данни, делото е образувано в системата, получило е автоматично номер и е готово за разпределяне.

5. След образуването му, делото се разпределя като се използват предоставените от програмата възможности - автоматично, ръчно или по дежурство.

6. След избора на съдия докладчик по делото, разпределението е готово и се финализира чрез подписване на протокола от разпределението с електронен подпис.

7. Когато е допусната техническа грешка при посочване на групата за разпределение или входящия номер, или при каквато и да е друга грешка от технически характер, председателят на съда извършва корекция в ЦСРД, като се изготвя нарочен протокол, който се прилага към делото.

8.Протоколите от програмата за случайно разпределение на делата  се разпечатват на хартиен носител и се прилагат към всяко дело. Протоколът отразява номер на делото,  кода и групата, в която е разпределено; начинът, по който се извършва изборът на докладчик / автоматично, ръчно или по дежурства; име на определения докладчик; дата и час на електронното разпределение.Протоколът се подписва от извършващия разпределението и се съхранява в образуваното дело.

10. В края на работният ден  се прави разпечатка от дневна справка” за разпределените през деня дела, която  се съхранява в отделна папка-, образувана от протоколите за разпределение на делата през текущата година.

11.Информация от протоколите от разпределение е достъпна за всеки  в интернет страницата на ВСС- www.vss.justice.bg

V. Разпределение на делата.

ОБЩИ ПРАВИЛА

1. В Районен съд Попово дейността по определяне на съдия  - докладчик, съобразно случайния избор се извършва от Председателя на съда, а при негово  отсъствие, тази дейност се извършва от заместващия го съдия, определен със заповед на Председателя на съда.

2. Входящите документи постъпват в служба Регистратура”. На първа страница на всеки приет от съда документ се отбелязват входящият номер, дата и час на постъпване. Съдебните деловодители докладват на председателя на съда регистрираните книжа за разпределение, с изключение на тези дела, които следва да се докладват незабавно на Председателя, или заместващия го съдия за разпределение.

3. Делата които подлежат на незабавно разпределение се определени с изрична заповед на Председателя на съда, като посочените дела следва да се докладват  веднага след образуването им от съдебния деловодител-регистратура, като само  в тези случаи  може да не се спази принципа на разпределяне на делата по реда на  постъпването им.

4. Делата се образуват от председателя на съда, ако са спазени процесуалните изисквания за това и се разпределят по реда на постъпването на входящи документи чрез ЦСРД, като се спазва изискването образуването на делата да бъде в деня на постъпването или най-късно на следващия работен ден.

5. Образуваните дела в Районен съд – Попово се разпределят на случаен принцип между съдиите, чрез използването на опцията автоматично.

ОСОБЕНИ РЕЖИМИ НА ИЗБОР на  съдия-докладчик по делото-по дежурство” и ръчно”

1.Разпределението по дежурство се извършва чрез програмата, като се използва опция - по дежурство; .

Прилагане на подбора чрез опция по дежурство” се отнася за следните видове дела:

1.1.Частни наказателни дела - по искания на органите на досъдебното производство за разрешение или одобрение на процесуални действия; разпити пред съдия; производства по мерки за неотклонение; молби  за разкриване на банкова или търговска тайна, постъпили от прокурор по чл.62 ал.6 т.1 от ЗКИ

1.2. Административно  - наказателни дела – за дребно хулиганство по Указа за борба с дребното хулиганство /УБДХ/ или Закона за опазване на обществени ред при провеждане на спортни мероприятия /ЗООРПСМ/

1.3. Частни граждански делаоткази от наследство; разрешения за сключване  на граждански брак от ненавършили пълнолетие лица; назначаване на особени представители  за сключване на правни сделки; обезпечение на бъдещи искове;

2. Прилагането на опцията-ръчно” се отнася  тогава когато следва да бъде определен конкретен  съдия , а това са  следните случаи:

2.1.При прекратяване на съдебно производство и връщане на делото на прокурор за допълнително разследване, при последващо внасяне на същото за разглеждане в съда, образуваното под нов номер дело се разпределя на първоначално определения съдия- докладчик.

2.2. След отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по дело на основание подсъдност, новообразуваното дело се разпределя на първоначално определения докладчик.

2.3.След отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството по делото, същото се разпределя на първоначално определения докладчик.

2.4. При постъпили молби за изменение на мярка за неотклонение делото се разпределя на съдията- докладчик, взел първоначалната мярка за неотклонение.

ДРУГИ ПРАВИЛА

1. При постъпила една и съща искова молба, молба, жалба или тъжба, образувани няколко дела, исковата молба, молбата, жалбата или тъжбата се разглежда по първото образувано дело, от първия, определен на случаен принцип докладчик, а останалите дела се прекратяват.

2. При отмяна или обезсилване на съдебен акт и връщане на делото за разглеждане от друг състав на същия съд, делото се разпределя без участието на съдията докладчик или членовете на съдебния състав, постановили отменения или обезсиления съдебен акт, като същия се изключва от разпределението, и това се вписва като причина за изключването му.

3. При образуване на дело по чл.422 от ГПК (иск за съществуване на вземане след издадена заповед за изпълнение), делото се разпределя на случаен принцип.

4. При разделяне на производството по обективно и субективно съединени искове, новообразуваното дело по отделните искове се разпределя на  случаен принцип.

5.  При отказ да се приеме насрещен иск за разглеждане във висящо производство и отделянето му, се образува ново дело по този иск и същото се разпределя на  случаен принцип.

ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛА ПРЕЗ ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК  И ОТСЪСТВИЕ ПО ДРУГИ ПРИЧИНИ . ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛА

1.  В случаите, в които съдия   ползва  платен годишен отпуск; отпуск  за временна неработоспособност; продължителна командировка или са налице  други законови основания, поставящи в невъзможност конкретния докладчик да участва в разглеждането на делото, същия се изключва от разпределението според вида на делото и според продължителността на отсъствието, като за всеки конкретен случай се вписват причините за изключването му. Включването на съдии при тяхно отсъствие се извършва според вида на делото.

2. (Отм. Съгласно решение  от Общо събрание на съдиите, проведено на 21.05.2018г. и Заповед № 46/29.06.2018г.);

3. По ЧГД и ЧНД разпределящият изключва от автоматичното разпределение съдии, на които им предстои отсъствие за 15 и повече 15 работни дни ( най-малко три последователни седмици),  5 работни дни преди началото на отсъствието, като същите се включват в разпределението в деня на завръщането  им.

4. При отсъствие на 5 или повече работни дни по отношение  на  производства с кратки процесуални срокове- като бързи производства, споразумения за прекратяване на наказателното производство, както и производства по чл. 243, чл. 244 НПК и др., разпределящия изключва отсъстващия съдия от разпределение на тези видове делата, 5 работни дни преди началото на отсъствието,  и същите се включват в разпределението в деня на завръщането  им, а по отношение на  делата за  даване на разрешение за разкриване на банкова  и/или търговска тайна, заповедните производства, производства по чл.159а от НПК , отсъстващите съдии се изключват най - късно 3 работни  дни по-рано, като същите се включват в деня на завръщането  им.

5. При отсъствие на по малко от 5  работни дни,  не се изключват съдии от разпределение на  дела, с изключение на производства с кратки процесуални срокове, като в тези случаи съдии се изключват, най-късно 2 работни дни по-рано,  като същите се включват в деня на завръщането  им

6. Преразпределение на вече разпределено дело се допуска след изрично посочване на причината за преразпределение. Новото разпределение се извършва също на случаен принцип като се маркират имената на съдиите, които не биха могли да участват в разпределението на конкретното дело.

Основанията за преразпределение са следните:

6.1. При отвод на съдия докладчика;

6.2. При напускане, дългосрочно командироване или отсъствие /за повече от 1 месеца/ на съдия докладчика;

6.3 При наличие на абсолютни процесуални пречки, предвидени в ГПК и НПК;

7. При напускане, преместване или дългосрочно командироване на съдия от състава на съда, възложените му дела се преразпределят  съгласно Вътрешните правила за заместване на съдия по време на негово отсъствие, приети от ОС на съдиите и утвърдени със заповед на Председателя на Районен съд – Попово.

8. В случай че на мястото на напуснал съдия постъпи друг съдия, делата се преразпределят с нарочна заповед на председателя на съда, като в ЦСРД същите се преразпределят чрез използване на опцията ръчно“.

 

      Заключителни разпоредби

§1. Настоящите правила утвърдени от  Председателя на съда, със заповед № 37 от 03.07.2017г., са изменени съгласно решение  на ОС на съдиите, проведено на 21.05.2018г., и заповед №46/29.06.2018г. на Председателя на съда

§2.Правилата подлежат на изменение и допълване при възникнали нови обстоятелства в организацията на работата на  РС гр.Попово, при промени в Централизираната система за разпределение на делата, както и с решение на ОС на съдиите в Районен съд-Попово.

§3. Настоящите вътрешни правила за случайно разпределение на делата са разработени в изпълнение на Закона за съдебната власт и  Единната методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в съдилищата, приета от  ВСС. Същите са приети от ОС на съдиите в  Районен съд-Попово

§4.Контролът по изпълнението на настоящите правила се осъществява от административния ръководител на Районен съд гр.Попово.§5.Препис от правилата  да се публикува  на интернет страницата на съда.

 

 29.06.2018г.

ЗА НАС 

ИСТОРИЯ

СТРУКТУРА

КОНТАКТИ

СЪДЕБЕН РАЙОН

СЛУЖБИ

СЪДЕБНИ ЗАЛИ

 

ДОКЛАДИ, ДЕКЛАРАЦИИ

СВЪРШЕНИ ДЕЛА

ЗАСЕДАНИЯ

ОБРАЗЦИ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

съобщения

 ПРАВИЛА

ВРЪЗКИ

ЗА ВРЪЗКА С НАС

РАЙОНЕН СЪД   ПОПОВО

Полезна информация