ЗА НАС 

ИСТОРИЯ

СТРУКТУРА

КОНТАКТИ

СЪДЕБЕН РАЙОН

СЛУЖБИ

СЪДЕБНИ ЗАЛИ

 

ДОКЛАДИ, ДЕКЛАРАЦИИ

СВЪРШЕНИ ДЕЛА

ЗАСЕДАНИЯ

ОБРАЗЦИ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

 ПРАВИЛА

ВРЪЗКИ

ЗА ВРЪЗКА С НАС

РАЙОНЕН СЪД   ПОПОВО

С П И С Ъ К

на публичните продажби на движими вещи и недвижими имоти провеждани от Държавен съдебен изпълнител при Районен съд - град Попово

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО  № 61/2019 г.

Обявление: 

 № 1

Вид продан: 

Публична продан

Период (срок): 

 от 18.11.2019г.  до  18.12.2019г. - 17.00 часа

Вид имущество: 

Недвижим имот

Описание: 

      СГКК- гр.Търговище, като самостоятелният обект е в сградаСАМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ с идентификатор 57649.503.2425.1.34 със застроена площ от 56.14 кв.м. съгласно схема №115-36461-22.01.2018г. на  №1 разположена в поземлен имот с идентификатор 57649.503.2425 по КК на гр.Попово, общ. Попово, обл.Търговище, одобрена със Заповед РД-18-78/26.10.2009г.на изп.директор на АГКК ведно с прилежащото избено помещение №8, земя, заедно с 87/10000 идеални части от общите части на сградата и право на строеж върху терен,  при начална цена на имота в размер на 24 298.90лв. . /двадесет и четири  хиляди  двеста деветдесет и осем лева и 90 ст./

Местоположение: 

гр. Попово

Начална цена: 

24 298.90 лв.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО  № 22/20192018 г.

Обявление: 

 № 1

Вид продан: 

Публична продан

Период (срок): 

от 08.10.2019г.  до 08.11.2019г. - 17.00 часа

Вид имущество: 

Недвижим имот

Описание: 

½ ид.част от двустаен апартамент, с адрес гр.Попово,  ж.к.“Младост“, бл.2, вх.Б, ет.1 ап.1, с идентификатор №57649.503.218.2.19, с площ 61.16 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 57649.503.218.2.20, 57649.503.218.2.3; под обекта: няма; над обекта: 57649.503.218.2.22, при начална цена на имота в размер на 80% от оценката на имота в размер на 18 000.00лв. /осемнадесет хиляди лева/, или на осн. чл.485, ал.4 от ГПК  начална цена, от която ще започне наддаването в размер на 14 400.00лв. / четиринадесет хиляди и четиристотин лева/.    

Местоположение: 

гр. Попово

Начална цена: 

14 400.00 лв.