ЗА НАС 

ИСТОРИЯ

СТРУКТУРА

КОНТАКТИ

СЪДЕБЕН РАЙОН

СЛУЖБИ

СЪДЕБНИ ЗАЛИ

 

ДОКЛАДИ, ДЕКЛАРАЦИИ

СВЪРШЕНИ ДЕЛА

ЗАСЕДАНИЯ

ОБРАЗЦИ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

 ПРАВИЛА

ВРЪЗКИ

ЗА ВРЪЗКА С НАС

РАЙОНЕН СЪД   ПОПОВО

С П И С Ъ К

на публичните продажби на движими вещи и недвижими имоти провеждани от Държавен съдебен изпълнител при Районен съд - град Попово

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО  № 90/2013 г.

Обявление: 

 № 2

Вид продан: 

Публична продан

Период (срок): 

 11.05.2018г.  до 11.06.2018г. - 17.00 часа

Вид имущество: 

Недвижим имот

Описание: 

1. 1/3 идеални част  от ДВОРНО МЯСТО от 575кв.м., находящо се  в  имот  кад.№  626, за който е отреден УПИ IX- 626,  в кв.87 по плана на с.Ковачевец, общ.Попово, ведно с 1/3 ид. част от построените в имота жилищна сграда и стопански постройки.При граници : Югоизток и Североизток -  улица; Югозапад-УПИ Х – 627; Северозапад УПИ VIII – 628. При начална цена в размер на 90% от началната цена  от първата продан на имота в размер на 960 лева/ деветстотин и шейсет лева/, или начална цена , от която ще започне наддаването в размер на 864 лева/осемстотин шейсет и четири лева/.

2. 1/3 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кад.№593 , за който е отреден УПИ IX в кв.63 по плана на с. с.Ковачевец, общ.Попово,с площ  на терена 610кв.м., заедно с 1/3 ид. част от построената в него стопанска постройка. При граници: Югозапад- улица; Югоизток-УПИ VIII-592, кв.63; Североизток- УПИ V-559,кв.63 и УПИ VI-590, кв.63;Северозапад- УПИ Х-594, кв.63. При начална цена в размер на 90% от началната цена от първата продан на имота в размер на 400 лева/четиристотин лева/, или начална цена, от която ще започне наддаването в размер на 360 лева/триста и шейсет лева/.

Местоположение: 

с. Ковачевец, общ. Попово

Начална цена: 

1. 864 лв.

2. 360 лв.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО  № 149/2013 г.

Обявление: 

 № 1

Вид продан: 

Публична продан

Период (срок): 

 от 12.05.2018г.  до  12.06.2018г. - 17.00 часа

Вид имущество: 

Недвижим имот

Описание: 

НЕДВИЖИМ ИМОТ жилище-апартамент в гр.Попово, жк”Младост” 3, вх.А, ет.6 ап.18, с площ от 62.05кв.м. с идентификатор №57649.503.218.3.18 при граници и съседи, съгласно кадастрална карта, ведно с прилежащото му избено помещение и идеални части от сградата при начална  цена в размер на 80% от оценката  на имота в размер на 20 000.00 лв.  /двадесет хиляди  лева/, или начална цена, от която ще започне наддаването в размер на 16 000.00 лв. /шестнадесет хиляди лева/.

Местоположение: 

гр. Попово

Начална цена: 

16 000.00 лв.