ЗА НАС 

ИСТОРИЯ

СТРУКТУРА

КОНТАКТИ

СЪДЕБЕН РАЙОН

СЛУЖБИ

СЪДЕБНИ ЗАЛИ

 

ДОКЛАДИ, ДЕКЛАРАЦИИ

СВЪРШЕНИ ДЕЛА

ЗАСЕДАНИЯ

ОБРАЗЦИ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

 ПРАВИЛА

ВРЪЗКИ

ЗА ВРЪЗКА С НАС

РАЙОНЕН СЪД   ПОПОВО

С П И С Ъ К

на публичните продажби на движими вещи и недвижими имоти провеждани от Държавен съдебен изпълнител при Районен съд - град Попово

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО  № 22/2019 г.

Обявление: 

 № 1

Вид продан: 

Публична продан

Период (срок): 

от 18.10.2019г. до 18.11.2019г. - 17.00 часа

Вид имущество: 

Недвижим имот

Описание: 

½ ид.част от двустаен апартамент, с адрес гр.Попово,  ж.к.“Младост“, бл.2, вх.Б, ет.1 ап.1, с идентификатор №57649.503.218.2.19, с площ 61.16 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 57649.503.218.2.20, 57649.503.218.2.3; под обекта: няма; над обекта: 57649.503.218.2.22, при начална цена на имота в размер на 80% от оценката на имота в размер на 18 000.00лв. /осемнадесет хиляди лева/, или на осн. чл.485, ал.4 от ГПК  начална цена, от която ще започне наддаването в размер на 14 400.00лв. / четиринадесет хиляди и четиристотин лева/.    

Местоположение: 

гр. Попово

Начална цена: 

14 400.00 лв

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО  № 107/2018 г.

Обявление: 

 № 2

Вид продан: 

Публична продан

Период (срок): 

от 18.08.2019г. до 18.09.2019г. - 17.00 часа

Вид имущество: 

Недвижим имот

Описание: 

1.       1/2 от УПИ I с кадастрален №266, с площ от 920 кв.м., заедно с ½ ид.част от построените в него жилищна сграда и ½ ид.част от второстепенна сграда в кв.40 по плана на с.Зараево, общ.Попово, при начална цена на имота в размер на 90% от началната цена по първата продан в размер на 2 880.00лв. /две  хиляди осемстотин и осемдесет лева/, или начална цена, от която ще започне наддаването в размер на 2 592.00лв. / две хиляди петстотин деветдесет и два лева/.    

2.        1/6 от дворно място от 700кв.м., за което е отредено УПИ IV с кадастрален № 120, кв.2 по плана на с.Априлово, общ.Попово, целия с площ от 1105 кв.м.,  при начална цена на имота в размер на 291.96лв. /двеста деветдесет и един лева и 96 ст./.    

3.        1/18 ид. част от дворно място с площ от 1200 кв.м., за което е отреден УПИ V-294, кв.35 по плана на с.Априлово, общ.Попово, целия с площ от 1355 кв.м., ведно с 1/18 ид.част от построените в него двуетажна жилищна сграда и 1/18 ид.част от второстепенна жилищна сграда.,  при начална цена на имота в размер на 216.90лв. /двеста и шестнадесет лв. и 90 ст./ на осн. чл.485, ал.5- равна на данъчната оценка.    

Местоположение: 

гр. Попово

Начална цена: 

1. 2 592.00 лв

2. 291.96 лв

3. 216.90 лв