ЗА НАС 

ИСТОРИЯ

СТРУКТУРА

КОНТАКТИ

СЪДЕБЕН РАЙОН

СЛУЖБИ

СЪДЕБНИ ЗАЛИ

 

ДОКЛАДИ, ДЕКЛАРАЦИИ

СВЪРШЕНИ ДЕЛА

ЗАСЕДАНИЯ

ОБРАЗЦИ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

 ПРАВИЛА

ВРЪЗКИ

ЗА ВРЪЗКА С НАС

РАЙОНЕН СЪД   ПОПОВО

С П И С Ъ К

на публичните продажби на движими вещи и недвижими имоти провеждани от Държавен съдебен изпълнител при Районен съд - град Попово

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО  № 107/2018 г.

Обявление: 

 № 1

Вид продан: 

Публична продан

Период (срок): 

от  19.05.2019г.  до  19.06.2019г. - 17.00 часа

Вид имущество: 

Недвижим имот

Описание: 

1. ½ от УПИ I с кадастрален №266, с площ от 920 кв.м., заедно с ½ ид.част от построените в него жилищна сграда и ½ ид.част от второстепенна сграда в кв.40 по плана на с.Зараево, общ.Попово, при начална цена на имота в размер на 80% от оценката на имота в размер на 3 600.00лв. /три  хиляди и шестотин лева/, или на осн. чл.485, ал.4 от ГПК  начална цена, от която ще започне наддаването в размер на 2 880.00лв. / две хиляди осемстотин и осемдесет лева/.    

2. 1/6 от дворно място от 700кв.м., за което е отредено УПИ IV с кадастрален № 120, кв.2 по плана на с.Априлово, общ.Попово, целия с площ от 1105 кв.м.,  при начална цена на имота в размер на 324.40лв. /триста двадесет и четири лева и четиридесет ст./ на осн. чл.485, ал.5- равна на данъчната оценка.    

3. 1/18 ид. част от дворно място с площ от 1200 кв.м., за което е отреден УПИ V-294, кв.35 по плана на с.Априлово, общ.Попово, целия с площ от 1355 кв.м., ведно с 1/18 ид.част от построените в него двуетажна жилищна сграда и 1/18 ид.част от второстепенна жилищна сграда.,  при начална цена на имота в размер на 241.00лв. /двеста четиридесет и един лв./ на осн. чл.485, ал.5- равна на данъчната оценка.    

Местоположение: 

гр. Попово

Начална цена: 

1. 2 880.00 лв

2. 324.40 лв

3. 241.00 лв

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО  № 90/2013 г.

Обявление: 

 № 2

Вид продан: 

Публична продан

Период (срок): 

от  16.04.2019г.  до  16.05.2019г. - 17.00 часа

Вид имущество: 

Поземлен имот

Описание: 

      УРИГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVII с кадастрален №553, с площ от 920 кв.м., заедно със застроените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЖИЛИЩНА СГРАДА И НАВЕС  с оградни стени в квартал 25 по регулационния план на с.Гагово, общ.Попово, обл.Търговище, при граници и съседи: улица, УПИ XVI-554 на Ради Кънев Стоянов, УПИ XXI-552 на Хакъ Салиев Ибрямов, УПИ XX-551 Ферял Неджетова Мехмедова и УПИ XVIII-660 на Марияна Христова Маринова, при начална цена на имота в размер на 80% от оценката на имота в размер на 5 400.00лв. /пет  хиляди и четиристотин лева/, или на осн. чл.485, ал.4 от ГПК  начална цена, от която ще започне наддаването в размер на 4 320.00лв. / четири хиляди триста и двадесет лева/.        

Местоположение: 

с. Гагово, общ. Попово

Начална цена: 

4320.00 лв.