ЗА НАС 

ИСТОРИЯ

СТРУКТУРА

КОНТАКТИ

СЪДЕБЕН РАЙОН

СЛУЖБИ

СЪДЕБНИ ЗАЛИ

 

ДОКЛАДИ, ДЕКЛАРАЦИИ

СВЪРШЕНИ ДЕЛА

ЗАСЕДАНИЯ

ОБРАЗЦИ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

 ПРАВИЛА

ВРЪЗКИ

ЗА ВРЪЗКА С НАС

РАЙОНЕН СЪД   ПОПОВО

С П И С Ъ К

на публичните продажби на движими вещи и недвижими имоти провеждани от Държавен съдебен изпълнител при Районен съд - град Попово

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 149/2013 г.

Обявление: 

 №1

Вид продан: 

Публична продан

Период (срок): 

21.07.2017г.  до  21.08.2017г. - 17.00 часа

Вид имущество: 

Недвижим имот

Описание: 

НЕДВИЖИМ ИМОТ жилище-апартамент в гр.Попово, жк”Младост” 3, вх.А, ет.6 ап.18, с площ от 62.05кв.м. с идентификатор №57649.503.218.3.18 при граници и съседи, съгласно кадастрална карта, ведно с прилежащото му избено помещение и идеални части от сградата, при начална  цена в размер на 75% от оценката на имота в размер на 22 000.00 лв. /двадесет и две хиляди лева/, или начална цена, от която ще започне наддаването в размер на 16 500.00 лв.  /шестнадесет хиляди и петстотин лева/.

Местоположение: 

гр. Попово

Начална цена: 

16 500.00лв

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 203/2010 г.

Обявление: 

 №2

Вид продан: 

Публична продан

Период (срок): 

от  17.07.2017г.  до  17.08.2017г. - 17.00 часа

Вид имущество: 

Недвижим имот

Описание: 

АПАРТАМЕНТ с идентификатор 57649.503.2091.2.24, със застроена площ от 78.07 кв.м.  представляващ самостоятелен обект в сграда в гр.Попово, ул.”Димитър Благоев” №47, ет.8, ап.24 при граници и съседи: изток - двор, от запад -двор, от север Георги и Стефан Георгиеви, от юг - улица, отгоре - покриви отдолу - 7-ми жилищен етаж, заедно с принадлежащите му избено помещение 19 със светла площ от 4.59 кв.м. при граници: изток Руси и Ганка Гьокови, от запад -Николай и Донка Драгижеви,  север - улица, юг - коридор, отгоре -1-ви жилищен етаж, отдолу - земя, ведно с 3.93% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, върху поземлен имот 1627 в квартал 102 А по плана на гр.Попово при начална цена в размер на 75% от пазарната оценка на имота в размер на 22 500.00лв.

Местоположение: 

гр. Попово

Начална цена: 

22 500.00лв