ЗА НАС 

ИСТОРИЯ

СТРУКТУРА

КОНТАКТИ

СЪДЕБЕН РАЙОН

СЛУЖБИ

СЪДЕБНИ ЗАЛИ

 

ДОКЛАДИ, ДЕКЛАРАЦИИ

СВЪРШЕНИ ДЕЛА

ЗАСЕДАНИЯ

ОБРАЗЦИ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

 ПРАВИЛА

ВРЪЗКИ

ЗА ВРЪЗКА С НАС

РАЙОНЕН СЪД   ПОПОВО

С П И С Ъ К

на публичните продажби на движими вещи и недвижими имоти провеждани от Държавен съдебен изпълнител при Районен съд - град Попово

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 149/2013 г.

Обявление: 

 №2

Вид продан: 

Публична продан

Период (срок): 

 от 17.10.2017г.  до  17.11.2017г. - 17.00 часа

Вид имущество: 

Недвижим имот

Описание: 

     НЕДВИЖИМ ИМОТ жилище-апартамент в гр.Попово, жк”Младост” 3, вх.А, ет.6 ап.18, с площ от 62.05кв.м. с идентификатор №57649.503.218.3.18 при граници и съседи, съгласно кадастрална карта, ведно с прилежащото му избено помещение и идеални части от сградата при начална  цена в размер на 80% от началната цена при първата продан 16 500.00 лв.  /шестнадесет хиляди и петстотин лева/, или начална цена, от която ще започне наддаването в размер на 13 200.00 лв. /тринадесет хиляди и двеста лева/.

Местоположение: 

гр. Попово

Начална цена: 

13 200.00 лв.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 203/2010 г.

Обявление: 

 №1

Вид продан: 

Публична продан

Период (срок): 

от 20.10.2017г.  до 20.11.2017г. - 17.00 часа

Вид имущество: 

Недвижим имот

Описание: 

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №57649.503.212.6.10, по кадастралната карта и регистри на гр.Попово, с административен адрес на имота: гр.Попово, жк "Младост" №22, вх.Б, ет.2, ап.4, който е построен в сграда №6, разположена в поземлен имот с идентификатор №57649.503.212, с предназначение на обекта- жилище, апартамент, със застроена площ от 96.19 кв.м. заедно с прилежащото му избено помещение с площ 19.53 кв.м. и 9.42% от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото в квартал 5 по ППЗ на гр.Попово, при начална цена в размер 75 % от пазарната оценка на имота в размер на 46 000.00 лв. /четиридесет и шест хиляди лева/, или  начална цена, от която ще започне наддаването в размер на 34 500.00лв. /тридесет и четири хиляди  лева/.      

Местоположение: 

гр. Попово

Начална цена: 

34 500.00лв