ЗА НАС 

ИСТОРИЯ

СТРУКТУРА

КОНТАКТИ

СЪДЕБЕН РАЙОН

СЛУЖБИ

СЪДЕБНИ ЗАЛИ

 

ДОКЛАДИ, ДЕКЛАРАЦИИ

СВЪРШЕНИ ДЕЛА

ЗАСЕДАНИЯ

ОБРАЗЦИ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

съобщения

 ПРАВИЛА

ВРЪЗКИ

ЗА ВРЪЗКА С НАС

 

СЪДИЛИЩА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

           1.Съдилищата в Република България са районни, окръжни, административни, военни, апелативни, Върховен касационен съд и Върховен административен съд. На съдилищата са подведомствени граждански, наказателни и административни дела. Дело, което се разглежда от съд, не може да се разглежда от друг орган. (чл. 61, ал. 1,2 и 3 от ЗСВ

           2. Районите на районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища могат да не съвпадат с административно-териториалното деление на страната. (чл. 62 от ЗСВ)

           3. Разглеждани дела:

           - Районните, окръжните, административните и военните съдилища разглеждат определените със закон дела като първа инстанция.

           - Окръжните съдилища разглеждат като втора инстанция обжалваните актове по дела на районните съдилища, както и други дела, възложени им със закон.

           - Административните съдилища разглеждат определените със закон административни дела като касационна инстанция.

           - Апелативните съдилища разглеждат като втора инстанция обжалваните актове по дела на окръжните съдилища, както и други дела, възложени им със закон.

           - Военно-апелативният съд разглежда като втора инстанция обжалваните актове по дела на военните съдилища.

           - Върховният касационен съд е касационна инстанция за определените със закон съдебни актове и разглежда и други дела, определени със закон.

           - Върховният административен съд разглежда като първа инстанция актове, определени със закон, и като касационна инстанция - обжалваните актове по дела на административните съдилища и актове по дела на тричленен състав на Върховния административен съд.

           - Споровете за подсъдност между Върховния касационен съд и Върховния административен съд се решават от състав, който включва трима представители на Върховния касационен съд и двама представители на Върховния административен съд, чието определение е окончателно. (чл. 63, от ал. 1 до ал. 8)

           4.  На всеки три месеца актовете на съдилищата се публикуват на страницата на съответния съд в интернет при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Актовете по дела, които засягат гражданския или здравния статус на лицата, се публикуват без мотивите им. (чл. 64, ал 1 и 2)

           5. Всички съдилища са юридически лица на бюджетна издръжка. (чл. 65)

РАЙОНЕН СЪД   ПОПОВО