РАЙОНЕН СЪД   ПОПОВО

ОСНОВНИ КОНСТИТУЦИОННИ НАЧАЛА И ОБЩИ ЗАКОНОВИ ПОЛОЖЕНИЯ

Република България е правова държава, която се управлява според Конституцията и законите на страната”. (чл. 4, ал. 1 от Конституцията);

Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество”. (чл. 4, ал. 2 от Конституцията );

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата”. (чл. 117, ал. 1 от Конституцията);

Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона и на събраните по делото доказателства.” (чл. 117, ал. 2 от Конституцията, чл. 3 от Закона за съдебната власт и чл. 10 от Наказателно-процесуалния кодекс);

Съдът, прокурорът и разследващите органи прилагат законите точно и еднакво спрямо всички граждани” (чл. 11, ал. 2 от НПК);

Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние”. (чл. 6, ал. 2 от Конституцията).

Всички граждани, които участват в наказателното производство, са равни пред закона. Не се допускат никакви привилегии и ограничения, основани на народност, произход, религия, пол, раса, образование, обществено или материално положение. (чл. 11, ал. 1 от НПК).

Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което не е било обявено от закона за престъпление към момента на извършването му”. (чл. 5, ал. 3 от Конституцията).

Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна”. (чл. 8 от Конституцията).

   “Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона”. чл. 117.  ал.1 и 2 от Конституцията).

   “Правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища”. (чл.119 от Конституцията).

“Съдилищата осъществяват контрол за законност на актове и действия на административните органи”. (чл. 120 от Конституцията).

“Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес”. (чл. 121 от Конституцията).

“Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса”. (чл. 122. от Конституцията).

“Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища”. (чл. 124 от Конституцията).

“Съдиите, прокурорите и следователите се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност от Висшия съдебен съвет”. (чл. 129 от Конституцията). “Висшият съдебен съвет определя броя на съдиите, прокурорите и следователите по съдилища, прокуратури и следствени органи, определя и тяхното възнаграждение, взема решение за временно отстраняване от длъжност на прокурор в определените от закона случаи, по искане на главния прокурор, като се произнася и по решения по дисциплинарни дела срещу тях” (чл. 30, ал. 1, чл. 230 и чл. 311 от Закона за съдебната власт).

При осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер” (чл. 132, ал. 1 от Конституцията).

“Организацията и дейността на Висшия съдебен съвет, на съдилищата, на прокурорските и на следствените органи, статутът на съдиите, прокурорите и следователите, условията и редът за назначаване и освобождаване от длъжност на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите, както и за осъществяване на тяхната отговорност се уреждат със закон”. чл. 133 от Конституцията).

Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.

Когато узнаят, че е извършено престъпление от общ характер, длъжностните лица трябва да уведомят незабавно органа на досъдебното производство и да вземат необходимите мерки за запазване на обстановката и данните за престъплението”. (чл. 205 от НПК).

 

ЗА НАС 

ИСТОРИЯ

СТРУКТУРА

КОНТАКТИ

СЪДЕБЕН РАЙОН

СЛУЖБИ

СЪДЕБНИ ЗАЛИ

 

ДОКЛАДИ, ДЕКЛАРАЦИИ

СВЪРШЕНИ ДЕЛА

ЗАСЕДАНИЯ

ОБРАЗЦИ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

съобщения

 ПРАВИЛА

ВРЪЗКИ

ЗА ВРЪЗКА С НАС